Pedagogical Activities of Graduate (1916) of Riga Polytechnic Institute Jānis Rupais (1889–1974) in Latvia

Alīda Zigmunde, Ilze Gudro, Ilze Ūsele, Ineta Bauere

Abstract


The research on Jānis Rupais (1889–1974), engineer, pedagogue, and graduate of the Department of Chemistry (1916) of Riga Polytechnic Institute (RPI), was conducted using the documents of the National Archives of Latvia, the Latvian State Historical Archive and the Latvian State Archives, as well as Gulbene Municipality Museum of History and Art. The article about the well-known pedagogue in Latvia in the 20th century – the long-term and only Principal of Gulbene State Commercial School and Vocational School (1926–1944) J. Rupais also reflects on his activities after World War II at Riga Industrial Polytechnicum. It describes both the educational institutions, the principal and pedagogue J. Rupais and his work methods, and the contribution he made to Gulbene and Latvia.


Keywords:

Jānis Rupais; Riga Polytechnic Institute; Gulbene State Commercial School and Vocational School; Riga Polytechnicum

Full Text:

PDF

References


Maja Rupā. Tēvija, 1944. gada 9. augusts, Nr. 186, 5. lpp.

Vecpiebalgas draudzē dzimušo metrikas grāmata, 1896. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LNA LVVA) 235. f., 12. apr., 60. l., 12. o. p. lp.

Rīgas Politechnikums 1862–1919. Album Academicum (1912–1919). Rīga: LU Studentu grāmatnīcas izdevums, 1938, 269. lpp.

LU studenta Osvalda Rupā personāllieta. LNA LVVA 7427. f., 1. apr., 1702. l.

Skolotājas Martas Rupās personāllieta. LNA LVVA 1632. f., 1. apr., 6143. l.

LU studentes Elizabetes Gruntes personāllieta. LNA LVVA 7427. f., 1. apr., 1660. l.

Skolotājas Elizabetes Gruntes cenza lieta. LNA LVVA 1632. f., 1. apr., 7234. l., 1.–20. lpp.

Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas zinātniskās padomes sēde 1950. g. 8. septembrī. Cīņa, 1950. gada 25. augusts, Nr. 202, 6. lpp.

RPI studentu saraksts. LNA LVVA 7175. f., 1. apr., 1909. l., 126. lp.

LU subasistenta Jāņa Dāvja personāllieta. LNA LVVA 7427. f., 13. apr., 362. l., 6. lp.

B. J. †Inž. ķīm. Jānis Dāvis. Technikas Apskats, 1966. gada 1. janvāris, Nr. 49–50, 36. lpp.

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri. Rīga: Jāņa sēta, 1995, 264. lpp.

Visvaldis Dūms †. Universitas, 1940. gada 20. marts, Nr. 4, 130. lpp.

Roberta Zēberga Latvijas Republikas pase. LNA LVVA 2996. f., 21. apr., 8444. l., 11. lp.

Miris Muitas departamenta direktors Ed. Dundurs. Pēdējā Brīdī, 1935. gada 8. februāris, 1. lpp.

Stājies darbā Smiltenes lauksaimniecības mācības iestāžu jaunais direktors. Tālavietis, 1942. gada 24. oktobris, Nr. 128, 3. lpp.

Gudro, I., Zigmunde, A. Rīgas Tehniskās universitātes olimpieši 110 gados, 1912 – 2022. Rīga: RTU, 2022, 155. lpp.

Жданова, Г. Д. Репрессии на Алтае в 1937–1938 гг. [tiešsaiste] https:// studfile.net/preview/3837665/page:6/ [citēts: 04.02.2023].

RPI studenta Eduarda Dundura personāllieta. LNA LVVA 7175. f, 1. apr., 799. l., 18.–21. lp.

Zvaigžņu ordeņa domei iesniegtie dokumenti J. Rupā apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeni. LNA LVVA 1303. f., 2. apr., 28. l., 355.–356. lp.

J. Arodskolas atvēršana Vecgulbenē. Dzelzceļnieks, 1925. gada 15. jūlijs, Nr. 14, 13. lp.

Pārgrozījumi izglītības ministrijas budžetā. Mūsu Nākotne, 1927. gada 1. janvāris, Nr. 1, 17. lpp.

Tr. Uz pamatakmeņa likšanas svinībām. Latvijas Kareivis, 1927. gada 9. septembris, Nr. 202, 3. lp.

Zvaigzne, M., Zigmunde, A., Gudro, I. Arhitekta Indriķa Blankenburga (1887–1944) dzimta un projekti laikmetu griežos. Inženierzinātņu un augstskolu vēsture 2018/2, 83. lpp.

Gulbenes valsts komercskola un arodskola. Gulbenes Balss, 1938. gada 13. maijs, Nr. 16, 4. lpp.

Gulbenes Valsts komercskola un arodskola. Brīvā Zeme, 1937. gada 29. maijs, Nr. 117, 11. lpp.

Iz Aerokluba nodaļu dzīves. Spārnotā Latvija, 1935. gada 1. jūlijs, Nr. 13, 361. lpp.

Latvijas aerokluba priekšnieka apkārtraksts Nr. 12. Spārnotā Latvija, 1937. gada 1. janvāris, Nr. 1, 29. lpp.

Skaidru sirdi, krietnu darbu. Gulbenes Balss, 1939. gada 12. maijs, Nr. 19, 7. lpp.

Karogs Gulbenes komercskolai. Gulbenes Balss, 1939. gada 28. aprīlis, Nr. 17, 1. lpp.

Izlaiduma akts Gulbenes komerc- un arodskolā. Gulbenes Balss, 1940, Nr. 25, 1940. gada 21. jūnijs, 1. lpp.

Ģimnāzijās noslēdzies sekmīgs mācību gads. Tālavietis, 1942. gada 25. jūnijs, Nr. 76, 3. lp.

Darbs Gulbenes valsts komercskolā un arodskolā. Malienas Ziņas, 1943. gada 4. novembris, Nr. 44, 4. lpp.

[Rozenbergs, A., sast.]. Valsts Gulbenes komercskola un arodskola: skolotāju un audzēkņu atmiņu raksti. Rīga: Valsts Gulbenes komercskolas un arodskolas bijušo skolotāju un audzēkņu kopa, 1993, 34., 38.–39., 67., 88., 105.–106. lpp.

Ar Atzinības krustu apbalvoto 1. saraksts. Valdības Vēstnesis, 1938. gada 22. decembris, Nr. 291, 2. lpp.

Pilsētas domes vēlēšanas. Gulbenes Ziņas, 1931. gada 12. marts, Nr. 144, 2. lpp.

Dambrovs, Ā. Kādreizējā gulbenieša piemiņai. Dzirkstele, Nr. 89. 1989. gada 27. jūlijs, 2. lpp.

Skolotājs Voldemāra Andersona personāllieta. LNA LVVA1632. f., 1. apr., 579. l.

In Memoriam. Jānis Labsvīrs. Latvijas Vēstnesis, 2002. gada 3. jūlijs, Nr. 99, 17. lpp.

Rīgas industriālā politehnikuma pedagoģisko sēžu protokoli. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts Rīgas industriālā politehnikuma pedagoģisko sēžu protokoli. LNA LVA 1712. f., 1. apr., 2. l., 1. o. p. lp.

Rīgas industriālā politehnikuma pedagoģisko sēžu protokoli. LNA LVA 1712. f., 1. apr., 4. l., 66. lp.

Rīgas Valsts tehnikums – 95. Rīga: Rīgas Valsts tehnikums, 2014, 63. lpp. arhīvs (turpmāk – LNA LVA) 1712. f., 1. apr., 1. l., 1.–4., 27., 95., 95. o. p. lpp.
DOI: 10.7250/HESIHE.2023.003

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Alīda Zigmunde, Ilze Gudro, Ilze Ūsele, Ineta Bauere

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.