Versatile Pedagogical and Social Activities of a Graduate of Riga Polytechnic Institute Jānis Stiprais (1870–1946)

Alīda Zigmunde, Elita Stikute

Abstract


The research discusses continuous effort of a pedagogue, economist and journalist Jānis Stiprais (1870–1946) in his pursuit to obtain education and his versatile pedagogical activities in Tomsk (Russia), Tukums, Valka and Riga, as well as the contribution he made in such areas as journalism, folklore and social work. J. Stiprais shared his knowledge of economics gained at Riga Polytechnic Institute (RPI) with the students at the University of Latvia (UL), Latvia People’s University and Vilis Olavs Commercial School; in the first half of the 20th century he was the principal of educational institutions in Tukums, Valka and Riga, he also was one of the signatories of the Memorandum of the Central Council of Latvia on 17 March 1944. In the recognition of J. Stiprais merit for Latvia, he was honoured with the highest award of the Republic of Latvia – the Order of the Three Stars.

Keywords:

Jānis Stiprais; Riga Polytechnic Institute; signatories of the Memo-randum of the Central Council of Latvia; school principals

Full Text:

PDF

References


Zigmunde, A. Pedagogam Jānim Stiprajam – 120. Jaunais Inženieris, 2000. gada 28. septembris, Nr. 3, 9. lpp.

Kvāle, I. (sast.). Ar parakstu par Latviju: biogrāfiskā vārdnīca: Latvijas Centrālās Padomes Memoranda parakstītāju biogrāfijas. Rīga: Latvijas Kara muzejs, 2014, 239. lpp.

Piebalgas draudzē 1870. gadā dzimušo saraksts. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LNA LVVA) 235. f., 4. apr., 2719. l., 13. lp.

Graudiņš, K. (sast.). Selonijas albums, 1880–1905. Jelgava: G. Landsbergs, [1905], 245.–246. lpp.

Jāņa Stiprā Latvijas Republikas pase. LNA LVVA 2996. f., 17. apr., 47347. l., 1. lp.

Studentu reģistrs. LNA LVVA 7175. f., 1. apr., 1904. l., 103. lp.

Kamenskis, A. V. Edisons (tulk. J. Stiprais). Rīga: R.L.B. Derīgu grāmatu nodaļa, 1892, 47 lpp.

Stiprais, J. Mūsu tirdzniecības mācību iestādes. Dzimtenes Vēstnesis, 1908. gada 18. augusts, Nr. 190, 1. lpp.

Stiprais, J. Mūsu tirdzniecības mācību iestādes. Zemkopis, 1908. gada 27. augusts, Nr. 35, 727.–728. lpp.

Stiprais, J. Skolas izvēle. Brīvā Zeme, 1922. gada 22. augusts, Nr. 186, 1. lpp.

Stiprais, J. Skolēnu atmiņas par brāļiem Kaudzītēm. Brīvā Zeme, 1923. gada 17. oktobris, Nr. 231, 5. lpp.

Stiprais, J. Brāļi Kaudzītes un skolēnu ziemas sports. Fiziskā audzināšana: rakstu krājums. 1. sēj. Rīga: Latvijas fiziskās audzināšanas darbinieku biedrība, 1931, 24.–26. lpp.

Stiprais, J. Vienkāršība dzīvē un audzināšanā. Brīvā Zeme, 1923. gada 13. janvāris, Nr. 10, 5. lpp.

Stiprais, J. Vienkāršība dzīvē un audzināšanā. Rīga, 1929, 8. lpp.

Studentu korporācijas «Selonija» filistru biedrības filistru referāti. LNA LVVA 4261. f., 1. apr., 58. l., 71. lp.

Ģimnāzijas direktora J. Stiprā 25 gadu darba jubileja. Latvis, 1929. gada 12. oktobris, Nr. 2394, 6. lpp.

Zvaigzne, A. Tukums un Tukuma skolas. Tukums: Bijušā Tukuma apriņķa un pilsētas skolas audzinātāju un audzēkņu biedrība,1934, 196. lpp.

Skolotāja Jāņa Stiprā personāllieta. LNA LVVA 1632. f., 1. apr., 20 102. l.

Šmits, A. Audzinātāja Jāņa Stiprā piemiņai. Latvija, 1947. gada 29. jūlijs, Nr. 55, 3. lpp.

Veraenderung in der Leitung der Rigaer Mittelschulen. Riga am Sonntag, 5. August 1934, Nr. 402, S. 1.

Šmitmanis, A. Dir. J. Stiprais kungam aizejot. Magazina, 1934. gada 17. augusts, Nr. 118, 6. lpp.

Dir. J. Stiprā 65 gadi. Tēvijas Sargs, 1935. gada 30. augusts, Nr. 35, 6. lpp.

Lektors Jānis Stiprais. Latvijas Universitāte, 1919–1929. Rīga: LU, 1929, 568. lpp.

Latvijas Tautas universitāte. Jaunākās Ziņas, 1936. gada 12. septembris, Nr. 207, 29. lpp.

Kr. Barona tautas Augstskola. Jaunākās Ziņas, 1937. gada 14. janvāris, Nr. 10, 6. lpp.

Treijs, R. Latvija un pirmā globālā starptautiskā organizācija. Latvijas Vēstnesis, 2001. gada 21. septembrī, Nr. 134, 11. lp.

Galvaspilsētas ziņas. Jaunākās Ziņas, 1940. gada 30. martā, Nr. 71, 9. lpp.

Seglenieks, N. Jānis Stiprais, direktors 1921–1934. Rīgas pilsētas 1. ģimnāzija: rakstu krājums, 1984, 313. lpp.

Ievērojamam audzinātājam pensijā aizejot. Skolu Dzīve, 1936. gada janvāris–februāris, Nr. 1/2, 15. lpp.

Latvijas Universitātes mācībspēka Jāņa Stiprā personāllieta. LNA LVVA 7427. f., 13. apr., 1636. l., 66., 88. lp.
DOI: 10.7250/HESIHE.2021.005

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Alīda Zigmunde, Elita Stikute

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.