The Work of The Graduate of Riga Polytechnic Institute Augusts Baumanis (1883–1966) In Engineering Science and Pedagogy

Alīda Zigmunde

Abstract


Engineer, entrepreneur and teacher Augusts Baumanis (1883–1966) is one of the graduates of Riga Polytechnic Institute (RPI) who were renown in the 1920s and 1930s. Latvia’s growth without his activities is unthinkable. After graduating from the Department of Chemistry (1913) of RPI, he worked in Russia. In 1919, after returning to Latvia, A. Baumanis became involved in oil production and in export of wooden boards. From 1928 to 1931, he travelled around South Africa with his family and worked in gold mines. After returning to Latvia, he started to work as a teacher. The aim of the article is to reveal the life of engineer A. Baumanis, to introduce readers to the Latvian entrepreneur and to analyse the problems he had to face in business and pedagogy during the interwar period.

Keywords:

Augusts Baumanis; Riga Polytechnic Institute; engineers and teachers of Riga

Full Text:

PDF

References


Trīnes Baumanes Latvijas Republikas pilsones pase. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LNA LVVA) 2996. f., 2. apr., 9756. l., 2.–8. lp.

Rīgas Jēzus luteriskajā baznīcā 1883.un 1885. gadā kristīto saraksts. LNA LVVA 1407. f., 3. apr., 62. l., 435., 733. lp.

Rīgas Jēzus luteriskās baznīcas mirušo reģistrs, 1885. gads. LNA LVVA 1407. f., 3. apr., 71. l., 38. lp.

Rīgas Politehniskā institūta studentu reģistrs. LNA LVVA 7175. f., 1. apr., 1906. l., 28. lp.

Vīksna, A. Rainis un ārsti. Ārsts.lv, 2015. gada oktobris, 61. lpp.

Trīnes Baumanes Latvijas Republikas pase, 1929. gads. LNA LVVA 2942. f., 1. apr., 9756. l., 19. lp.

Izraksti no Daugavgrīvas draudzes baznīcas grāmatas par 1921. gadu. LNA LVVA 1632. f., 1. apr., 1526. l., 23., 24. lp.

Mājas grāmata Turaidas ielā, Jūrmalā. LNA LVVA 2942. f., 1. apr., 13998. l., 10., 12. lp.

Jānis Arnolds Baumanis. Austrālijas Latvietis, 2010. gada 20. janvāris, Nr. 2974, 11. lpp.

An der Stadtrealschule. Duena Zeitung, 8 Juni 1904, Nr. 127, S. 5.

RPI Arhitektūras nodaļas studenta A. Baumaņa lekciju grāmatiņas titullapa, 1904. gads. LNA LVVA 7175. f., 1. apr., 2142. l., 1. lp.

RPI Ķīmijas nodaļas studenta A. Baumaņa lekciju grāmatiņas titullapa, 1904. gads. LNA LVVA 7175. f., 1. apr., 2131. l., 1. lp.

Graudiņš, K. (sast.). Selonijas albums, 1880–1905. Jelgava: G. Landsbergs, 1905, 416. lpp.

Latvijas Universitātes studenta Augusta Baumaņa personāllieta. LNA LVVA 7427. f., 1. apr., 17914. l., 1.–6. lp.

Jāņa Kalniņa un Jāņa Pērkona apliecinājums par Augusta Baumaņa darbu eļļas spiestuvē Rīgā 1932. gada 22. oktobrī. LNA LVVA 1632. f., 1. apr., 1526. l., 1. lp.

J. Kalniņa un A. Baumaņa eļļas spiestuves koplīguma kopija, 1922. gads. LNA LVVA 1632. f., 1. apr., 1526. l., 28. lp.

Grīnšteins, R. Rokas grāmata importieriem un eksportieriem. Rīga: Autora izdevniecība, 1927, C9. lpp.

RPI absolventa Riharda Miloševska liecība par brāļu Baumaņu firmu darbību, 1927. gads. LNA LVVA 1632. f., 1. apr., 1542. l., 30. lp.

Ugunsgrēks koku apstrādāšanas fabrikā. Rīgas Ziņas apvienotas ar Latvijas Vēstnesi, 1926. gada 5. septembris, Nr. 207, 3. lpp.

Notāra G. Zemgala paziņojums Rīgas Biržas komitejai par J. un A. Baumaņu firmas «Eksports» pārdošanu, 1927. gada janvārī. LNA LVVA 3143. f., 1. apr., 963. l., 196. lp.

Mājas grāmata, Rīgā, Dzirnavu ielā 34 a, 20. gadsimta 30. un 40. gadi. LNA LVVA 2942. f., 1. apr., 4077. l., 45. lp.

Rīgas apr. I iec. miertiesnesis. Valdības Vēstnesis, 1937. gada 30. decembris, Nr. 296, 13. lpp.

Rīgas pref. Jūrmalas. iec. pr-ks. Valdības Vēstnesis, 1929. gada 7. marts, Nr. 54, 4. lpp.

Paziņojums. Valdības Vēstnesis, 1924. gada 23. oktobris, Nr. 242, 4. lpp.

Baumanis Augusts. Rīgas Politechnikums 1862.–1919. g.: Album academicum (1912.–1919. g.). Rīga: Latvijas universitātes studentu [padomes] grāmatnīca, 1938, 96. lpp.

Latvijas darba savienības Rīgas nodaļas sapulces dalībnieku saraksts, 1931. gada 17. decembrī. LNA LVVA 3260. f., 1. apr., 5. l., 15. lp.

Baumanis, A. Jaunu virzienu saimnieciskā politikā! Jaunā Diena, 1931. gada 21. decembris, Nr. 0, 2.–3. lpp.

Baumanis, A. Francijas zelts un labklājība. Jaunā Diena, 1932. gada 21. aprīlis, Nr. 16, 2.–3. lpp.

J. A. O. Latvijas Darba savienības V. kārtējais kongress. Dienas Lapa, 1932. gada 21. aprīlis, Nr. 16, 4. lpp.

Baumanis, A. Jaunu virzienu saimnieciskā politikā! Jaunā Diena, 1932. gada 7. janvāris, Nr. 1, 2. lpp.

Baumanis, J. Vai tas līdzēs? Jaunā Diena, 1931. gada 21. decembris, Nr. 0, 6. lpp.

LR Izglītības ministrijas Vidusskolu direkcijas paziņojums A. Baumanim par viņam piešķirto skolotāja cenzu, 1932. gada 26. februārī. LNA LVVA 1632. f., 1. apr., 1526. l., 17., 19. lp.

A. Baumaņa lūgums Vidus- un arodskolu skolotāju cenza komisijai atļaut mācīt vairāk mācību priekšmetus, 1934. gada 10. martā. LNA LVVA 1632. f., 1. apr., 1526. l., 19. lp.

Rīgas pilsētas valdes lēmumi. Latvijas Kareivis, 1932. gada 14. septembris, Nr. 207, 4. lpp.

Atmiņu gaismā: Rīgas Skolotāju institūts (1922.–1938. g.) un Cēsu Valsts skolotāju institūts (1938.–1940. g.). Kalamazū: RSI un CVSI audzēkņu puduris Kalamazū, 1990, 280. lpp.

Baumanis Augusts. Rīgas Politechnikums 1862.–1919. g.: Album academicum (1912.–1919. g.). Rīga: Latvijas universitātes studentu [padomes] grāmatnīca, 1938, 96. lpp.
DOI: 10.7250/HESIHE.2019.005

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Alīda Zigmunde

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.