The activities of factory «Prowodnik» in Riga and its employees – graduates of the Riga Polytechnicum / Riga Polytechnic Institute

Alīda Zigmunde, Oļegs Šapovalovs

Abstract


The article gives an overview of the activities of rubber, gutta-percha and telegraph factory «Prowodnik» in Riga, founded in 1888. Before the First World War, the factory was one of the four largest rubber factories in the world. During the First World War, in 1915, the factory was evacuated to Moscow, in 1918, it was expropriated.  In 1921, the shareholders decided to re-establish «Prowodnik» in its old premises in Riga, but the economic situation had changed. For some years it operated as a woodworking factory (1925–1935), but it never reached the boom it had experienced at the end of the 19th century and at the beginning of the 20th century. At the end of the 1930s the factory was liquidated. The alumni of the Riga Polytechnicum (RP) and Riga Polytechnic Institute (RPI) who had given significant input in its achievements have been identified by the authors of this article.


Keywords:

Prowodnik; Riga Polytechnicum; Riga Polytechnic Institute; alumni in industry

Full Text:

PDF

References


«Prowodnik» company, Riga. Riga [1907], p. 3.

Zemgalietis V. Latvijas rūpniecības jaunie ceļi. Zemgales Balss, 1937, Nr. 60, 4. lpp.

Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LVVA) 1773. f., 1. apr., 982. l., 13. lp

«Prowodnik» company, Riga. Riga [1907], p. 4, 13, 20.

LVVA 1773. f., 2. apr., 9. l., 6. lp.

Cimmermanis M. Mūsu gumijas rūpniecība. Ekonomists, 1929, Nr. 7, 1. lp.

The Prowodnik Works at Riga. Pieejams: http://archive.commercialmotor.com/article/24th-september-1908/3/the-prowodnik-works-at-riga [skatīts: 24.01.2018]

Shapovalov O. Roman s «Provodnikom». Riga, 2017, s. 8.

Zemgalietis V. Latvijas rūpniecības jaunie ceļi. Zemgales Balss, 1937, Nr. 60, 4. lpp.

Streiku kustība. Dzimtenes Vēstnesis, 1913, Nr. 162, 3. lpp.

Shapovalov O. Roman s «Provodnikom». Riga, 2017, s. 125.

Rīgas ziņas. Balss, 1906, Nr. 96, 2. lpp.

Lokales. Libausche Zeitung, 1914, Nr. 226, S. 3.

«Prowodnik» company, Riga. Riga [1907], p. 4.

Veiss E. A. J. Rīgas Politechniskais institūts 100 gados. Technikas Apskats, 1962, Nr. 35, 4. lpp.

LVVA 1773. f., 1. apr., 3. l., 325. lpp.

«Provodņika» atjaunošana. Latvijas Tirgotājs, 1921, Nr. 5, 6. lpp.

LVVA 1773. f., 1. apr., 1. l., 1. lp.

Mūsu rūpniecības atjaunošana. Valdības Vēstnesis, 1921, Nr. 119, 2. lpp.

«Provodnik». Segodna, 1921, Nr. 291, 1. lpp.

Darba dzīve. Krievijas Cīņa, 1923, Nr. 77, 4. lpp.

Latvijas gumijrūpniecība. Latvijas Tirgotājs, 1930, Nr. 1/2, 52. lpp.

«Provodņika» atklāšana atlikta. Amerikas Atbalss, 1921, Nr. 43, 2. lpp.

«Prowodnik»in schweizerischen Händen. Libausche Zeitung, 1924, Nr. 266, S. 2.

Rūpniecība atjaunojas. Krievijas Cīņa, 1924, Nr. 26, 3. lpp.

LVVA 7064. f., 1. apr., 2. l., 12.–13. lp.

Ķiesners A. Lielais ugunsgrēks Sovtorgflota linu noliktavās – bij. Provodņika fabrikā. Ugunsdzēsējs, 1930, Nr. 6, 439. lpp.

Krievu-franču gumijas, guttaperčas un telegr. pied. fabr. s-ba zem firmas «Provodņiks» likvidācija. Ekonomists, 1935, Nr. 22, 873. lpp.

Jaunas telpas tenisa spēlei. Jaunākās Ziņas, 1937, Nr. 19, 3. lpp.

Labi sasniegumi LSOS pārbaudes sacīkstes. Rīts, 1936, Nr. 144, 4. lpp.

Gaisa satiksmi Rīga-Liepāja atklās nākamā pavasarī. Rīts, 1935, Nr. 204, 1. lpp.

Festschrift zum fünfzigjährigen Jubiläum des Rigaschen Polytechnischen Instiuts, 1862–1912. Riga: W. F. Häcker, 1912, Tab. 1.

LVVA 1773. f., 1. apr., 982. l., 13. lp.

Arnold von Hertwig. Rigasche Rundschau, 1928, Nr. 50, S. 7.

LVVA 2996. f., 6. apr., 1612. l., 3. lp.

Rīgas Politechnikums, 1862.–1919. g. Album Academicum (1912.– 1919. g.). Rīga: Latvijas Universitātes Studentu grāmatnīcas izdevums, 1938, 289. lpp.

Spiski shertv. Pieejams: http://lists.memo.ru/d38/f85.htm [skatīts: 21.01.2018].

Cerūzis, R. Vācu faktors Latvijā (1918.–1939.): politiskie un starpnacionālie aspekti. Promocijas darbs. Rīga: LU Vēstures un filozofijas fakultāte, 2002, 310. lpp.

Karls Hans Ēmans, 21. gs. sākumā.«Provodņik»/RER muzeja krājums.

Rosenkranz, M., Stieda, E. (Hrs.). Album der Landsleute der Fraternitas Baltica, 1865–1910. Riga, 1910, S. 60, 68, 69,83, 84, 91, 94–96, 104, 117, 122, 123.

Concordia Rigensis: 29.11.1869-29.11.1969 : Festschrift : Chronik, Album, Statistisches. Hamburg: Philisterverband der Concordia Rigensis, 1969, S. 86, 90, 104, 112, 116, 121.

Album Academicum des Polytechnikums zu Riga, 1862–1912. Riga: Jonck & Poliewsky, 1912, S. 169.

Neujahr 1908. Rigasche Zeitung, 1908, Nr. 1, S. 8.

Album Academicum des Polytechnikums zu Riga, 1862–1912. Riga: Jonck & Poliewsky, 1912, S. 322, 497, 512, 567.

LVVA 1303. f., 3. apr., 19. l., 145. lp.

LVVA 1632. f., 1. apr., 20784. l.

LVVA 1773. f., 1. apr., 3. l., 3. lp.

LVVA 3234. f., 33. apr., 24057. l.

Var pieteikties traktoru vadītāju kursos. Cīņa, 1940, Nr. 104, 10. lpp.

Elmārs T. Sarkandaugavā. Cīņa, 1944, Nr. 66, 2. lpp.
DOI: 10.7250/HESIHE.2018.005

Cited-By

1. Testing Efficiency of the Latvian Stock Market: An Evolutionary Perspective
Timur Mihailov, Dirk Linowski
SSRN Electronic Journal   year: 2002  
doi: 10.2139/ssrn.302285

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Alīda Zigmunde, Oļegs Šapovalovs

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.