The role of the Riga Latvian Society in the life of students and graduates of the Riga Polytechnicum / Riga Polytechnic Institute (1862–1919)

Alīda Zigmunde, Maija Pozemkovska

Abstract


The Riga Latvian Society (RLS) is the oldest Latvian organization in the world, where students, graduates and academic staff from oldest universities in the territory of Latvia – the Riga Polytechnicum (RP), from 1896 – the Riga Polytechnic Institute (RPI), had worked. The activities of the Society and its members have been diverse and varied, and their results are different, too. The heritage preserved for the future is books compiled and translated by Latvians that are well-known folk historical and cultural values, and new educated, patriotic generations of Latvians. Poor students were supported as much as possible, enabling them to achieve their chosen goals and contribute to Latvia’s economic and national development, culture and education. The 150th anniversary of the RLS, the collaboration of the Society with the RP / RPI students, graduates and academic staff until 1919, has been studied.


Keywords:

scholarships for students; RLS Knowledge Commission; polytechnicans; Riga Latvian Society

Full Text:

PDF

References


Pijols, I. Nekotorije svedenije o kontingente studentov Latvijskoj nacio- nalnosti v Rizhskom Politehnizheskom institute v 1862 – 1910. Iz istorii estestvoznanija i tehniki Pribaltiki. Tom 8. Riga, 1991, s. 62–66.

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 1. daļa. Rīgas Politehnikums. Rīgas Politehniskais institūts, 1862–1919. Rīga: RTU, 2002, 86. lpp.

Rīgas Latviešu biedrība savā 25 gadu darbā un gaitā. Jelgavā: Sieslack’a (Draviņ-Dravnieka) drukātava, 1893, 79., 81. lpp.

Rīgas Latviešu biedrība sešos gadu desmitos: 1868–1928. Rīga, 1928, 287. lpp.

Studenta Ādolfa Vitckopfa lūgums RLB Zinību komisijai atkārtoti piešķirt stipendiju, 1903. g. Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LVVA) LVVA 2798. f., 1. apr., 61. l., 14. lp.

Zinību komisija. Baltijas Vēstnesis, 1903, Nr. 32, 2. lpp.

Latviešu studentu stipendiju lietā. Apskats, 1904, Nr. 25, 2. lpp.

Uzaicinājums atpirkties no jaungada vizītēm. Baltijas Vēstnesis, 1898, Nr. 288, 2. lpp.

Lipša, I. Leģendas: Va banque! Pieejams: http://www.db.lv/zinas/legen- das-va-banque-192452 [skatīts: 01.07.2018].

Komercijas nodaļas studenta Alfrēda Salmiņa lūgums RPI direktoram izsniegt apliecinājumu par to, ka viņš studē, lai to iesniegtu RLB Zinību komisijai. 1912. gada 3. janvārī LVVA 7175. f., 1. apr., 7151. l., 285. lp.

Zinību komisija. Baltijas Vēstnesis, 1901, Nr. 40, 2. lpp.

Biedrību dzīve. Zinību komisija. Dzimtenes Vēstnesis, 1910, Nr. 47, 3. lpp.

Grīnbergs, A. Talavija, 1900–1925. Rīga: Valters un Rapa, 1928, 57. lpp.

No Rīgas. Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija. Latviešu Avīzes, 1900, Nr. 43, 2. lpp.

Studenta Kārļa Jaunsniķera apliecinājums par 20 rubļu saņemšanu, 1890. g. LVVA 2798. f., 1. apr., 61. l., 19. lp.

Apliecības par studijām RPI, 1911. g. LVVA 7175. f., 1. apr., 7151. l., 183., 193., 203., 206., 209., 210. lp.

Daži Rīgas politehnikas studenti. Dienas Lapa, 1905, Nr. 52, 3. lpp.

R. L. B. Zinību komisijas sēdē. Dzimtenes Vēstnesis, 1908, Nr. 231, 10. lpp.

Knope, E. Vilis Olavs. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 425. lpp.

Stradiņš, J. Vilis Olavs latviešu humanitāro zinātņu un sabiedriskās domas vēsturē. Akadēmiskā Dzīve, 2007, Nr. 44, 66.–68. lpp.

Izstāde «Jānis Krēsliņš – latviešu tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs». Pieejams: http://lnvm.lv/?p=5590 [skatīts: 03.07.2018].

Grosvalds, I. Inženieris ķīmiķis Miķelis Bružs un fizikālķīmiķis profesors Boriss Bružs dzīvē un darbā. RTU zinātniskie raksti. Humanitārās un sociālās zinātnes. Rīga: RTU, 2016/26, 37. lpp.

Karps, A. Baltijas tautu tuvināšanai veltīts mūžs. Laiks, 1967, Nr. 31, 6. lpp.

Vidbergs, D. Pārskats par tehnisku literatūru no 1889. līdz 1901. gadam 1901. Baltijas Vēstnesis, 1901, Nr. 148, 1. lpp.

Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļas 50 gadi kultūras darbā: 1886–1936. Rīga: Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļa, 1936, 34., 35., 59., 146.–149., 179.–181. lpp.

Latvijas Universitātes bibliotēkas kopkatalogs [skatīts: 05.07.2018]. Landsbergs, B. Mežos un ārēs: vadonis dabas novērošana. 1.–2. daļa. Rīga: R.L.B. Derīgu grāmatu nodaļa, 1911–1912.

Zanders, V. Rīgas Latviešu biedrība (1886–1940) kā nacionālās grāmatniecības centrs. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006, 135., 158. lpp.

Vīksna, A. Latvijas Ārstu biedrība: atskats un apskats: 1822–1988–2013. Rīga: Medicīnas apgāds, 2013, 24. lpp.

Rīgas Latviešu biedrības Rūpniecības nodaļas darbība 1901. gadā. Tēvija, 1902, Nr. 7, 2. lpp.

Rīgas Latviešu biedrības Rūpniecības nodaļa. Baltijas Vēstnesis, 1903, Nr. 32, 2. lpp.

Rūpniecības nodaļas sēde. Baltijas Vēstnesis, 1903, Nr. 93–94, 2. lpp.

Rīgas Latviešu biedrības Rūpniecības nodaļas Rakstu krājums. Rīga: Kalniņš&Deutschmans, 1905, 68. lpp.

Spriča Paegles lūgums Selonijas konventam, 1907. g. LVVA 3741. f., 1. apr., 166. l., 2. lp.

Rīgas Latviešu biedrības Rūpniecības nodaļas biedru saraksti, 20. gad- simta sākums. LVVA 2798. f., 1. apr., 39. l., 1.–10. lp.

40. gada pārskats par Rīgas Latviešu biedrības darbošanos un rēķiniem 1908. gadā. Rīga: Rīgas Latviešu biedrība, 1909, 61. lpp.

Graudiņš, K. (sast.). Selonijas albums, 1880–1905. Jelgava: G. Landsbergs, 1905, 95. lpp.

Latviešu literatūras darbinieki. Rīga: Zinātne, 1965, 41. lpp.

Lesiņš, K. Alfrēda Kalniņa Baņuta. Laiks, 1983, Nr. 58, 5. lpp.

Kāda latviešu studenta piezīmes par 5. latviešu vispārējo dziesmu svētku rīkošanu. Dzimtenes Vēstnesis, 1910, Nr. 120, 5. lpp.

Silgals, R. Juris Kalējs † Universitas, 1935, Nr. 10, 261. lpp.

Atsevišķās studentu rotas dibināšanas 40 gadu diena. Londonas Avīze, 1958, Nr. 654, 3. lpp.
DOI: 10.7250/HESIHE.2018.003

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Alīda Zigmunde, Maija Pozemkovska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.